Skip Navigation
 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. ledna 2014

Kontaktní údaje

Jméno: Kristína Grzychová
Sídlo: Hřbitovní 844, Vřesina, 742 85
64984699
ŽL vedený odborem Úmob Maríanské Hory a Hulváky pod jednacím číslem M12007, ev.č.  380703-6210


Telefon: +420 603 592 889
Email: obchod@paruky.org
Web: http://www.paruky.org

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kristína Grzychová upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“)prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.paruky.org  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 

 1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://paruky.org. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodníma podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží nebo služby.

1.4. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě http://paruky.org a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.3. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2.4. Objednávat je možno následujícími způsoby:

·        prostřednictvím elektronického obchodu http://paruky.org (dále jen e-shop)

·        elektronickou poštou na adrese obchod@paruky.org

·        telefonicky

2.5. Po odeslání objednávky zákazníkem Dodavatel neprodleně potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, objednávku a tím bude kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku kupujícímu. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě http://paruky.org, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouvou se http://paruky.org zavazují, že Kupujícímu odevzdají věc, poskytnou digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí www.paruky.org kupní cenu.

2.8. Paruky.org si vyhrazují vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.9. Paruky.org kupujícímu odevzdají věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

2.10. Paruky.org splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

2.11. Mají-li http://paruky.org věc odeslat, odevzdají věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, http://paruky.org odevzdají kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

2.12. paruky.org odevzdají kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.13. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.14. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou http://paruky.org způsobily porušením své povinnosti.

2.15. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2.16. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní http://paruky.org umožnily nakládat.

2.17. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže http://paruky.org škodu způsobily porušením své povinnosti.

2.18. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

http://paruky.org výslovně informují, že

·        náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, http://paruky.org a.s. si neúčtují žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)

·        požadují úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od http://paruky.org, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány

·        ceny zboží a služeb jsou na www stránkách, které provozují http://paruky.org, uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady v příp. osobního odběru v sídle firmy je náklad 0 Kč

·        v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

·        smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

·       smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

·       přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla http://paruky.org, případně na adresu emailovou

 

·       spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

·       o poskytování služeb, které obchod http://paruky.org, splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

·       dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli http://paruky.org a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

·       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

·       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

·       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

·       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

·       o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

·       o dodávce novin, periodik nebo časopisů dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

·       o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, http://paruky.org ,  zdůrazňují, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit

·        v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

·        spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

·        smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archívu http://paruky.org 

 

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

·        platba předem bankovním převodem

·        na dobírku při doručení zboží

·        hotově při převzetí zboží

4.2 Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny výše. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven dokladem-fakturou.